Bli medlem i NARF dag!
Norsk Arbeidsrettslig Forening

Artikler og kommentarer som publiseres i Arbeidsrett og arbeidsliv, gjøres fritt tilgjengelig gjennom Norsk Arbeidsrettslig Forenings nettsider, men først en tid etter at papirpublikasjonen er utkommet og distribuert. Normalt vil publiserte arbeider først bli åpent tilgjengelige seks måneder eller mer etter at vedkommende hefte av skriftserien er kommet ut.

På denne siden finner du en samlet oversikt over samtlige utgivelser og lenker til de artiklene som kan lastes ned.

Bind 1 (2003-2005)

Artikler:

Evju, Stein: Styringsrett og arbeidsrett - et perspektiv Kan lastes ned

-- Direktivimplementering og arbeidstageres søksmålsposisjon : Tillike om "tillitsvalgte" og noen sider ved den nye arbeidsmiljøloven Kan lastes ned

Hansson, Cathrine Lilja: Skydd mot diskriminering i arbetslivet - trakasserier och bevisbörda Kan lastes ned

Hasselbalch, Ole: Ytringsfriheden i ansættelsesforhold Kan lastes ned

Holgersen, Gudrun: Noen hovedpunkter i EU-rettens regulering av vern mot diskriminering i arbeidslivet, med hovedvekt på trakassering Kan lastes ned

Koskull, Anders von: Finland - En etyd i tre satser Kan lastes ned

Nielsen, Ruth: EU's rammedirektiv 2000/78/EF og gennemførelsen i Danmark : Særlig om værnet mod chikane - bevisbyrde, håndhævelse og sanktioner Kan lastes ned

Pöysti, Tuomas: Anmälan, yttrandefrihet och lojalitetsplikt i arbetslivet Kan lastes ned

Öman, Sören: Yttrandefrihet i arbetslivet i Sverige Kan lastes ned

Rettspraksis-kommentarer:

Evju, Stein: Fast ansatt ulovlig midlertidighet. Høyesteretts dom 27. juni 2005. Rt. 2005 s. 826 - Tilsigelsesavtaler og omgåelse av midlertidig ansettelse Kan lastes ned

-- Informasjon og drøftelser som beslutningsvilkår. EFD 27. januar 2005, sak C-188/03 Irmtraud Junk mot Wolfgang Kühnel - "Masseoppsigelser" og prosedyre­reglenes betydning Kan lastes ned

Stang, Trond: Gjeninntreden i stilling etter urettmessig utesteng else. Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelser 14. juli og 27. juli 2005 (HR 2005-01158-U og -01240-U) Kan lastes ned

Litteratur:

Skarning, Nicolay: Nedbemanning og sluttpakker : En praktisk håndbok (Anm. av Knut-Marius Sture) Kan lastes ned

Stokke, Torgeir Aarvaag; Stein Evju og Hans Otto Frøland: Det kollektive arbeidslivet : Organisasjoner, tariffavtaler, lønnsoppgjør og inntektspolitikk (Anm. av Eli Mette Jarbo) Kan lastes ned

Wahlgren, P. (ed.): Stability and Change in Nordic Labour Law. (Scandinavian Studies in Law, Volume 43.) (Anm. av Christopher Hansteen, Hans Chr. Monsen) Kan lastes ned

Bind 2 (2005-2007)

Artikler:

Evju, Stein: Virksomhetsoverdragelse og rettsvirkninger : Særlig om reservasjonsrett, tariffvilkår og endringer Kan lastes ned

-- Permittering og trygd : Trekk av rettsutviklingen Kan lastes ned

Opsal, Vigdis: Permitteringer, arbeidsløshetstrygd og lønnsplikt Kan lastes ned

Poulsson, Einar Østerdahl: Virksomhetsoverføring - erververs undersøkelsesrett og -plikt - kjøpsrett og arbeidsrett Kan lastes ned

Rettspraksis-kommentarer:

Evju, Stein: Tariffavtalebegrepet - prosessuelt og materielt : ARD 2005 lnr. 17 og 18 - tariffavtalebegrepets rekkevidde og rettsvirkninger, "omplasseringsavtaler" og arbeidsmiljølovens § 56 A, m.m. Kan lastes ned

-- Plassoppsigelser og arbeidsavtaler : ARD 2004.181 og ARD 2005 lnr. 7 - Plassoppsigelse, oppsigelsesfrister og sjømannslovens § 6 Kan lastes ned

Ødegård. Arvid R.: Retten til å stå i stilling - ved bortfall/flytting av virksomhet. Rt. 2005 s. 646 HRKU Kan lastes ned

Litteratur:

Fougner, Jan: Endring i arbeidsforhold - Styringsrett og arbeidsplikt. (Anm. av Ole Hasselbalch) Kan lastes ned

Fougner, Jan; Tron Sundet, Johan Kr. Øydegard, Marit B. Frogner, Mette Jenssen, Merete Bårdsen, Bjørn Jacobsen: Kollektiv arbeidsrett. (Anm. av Eli Mette Jarbo) Kan lastes ned

Aagaard, Erik C., og Nina Melsom: Bedriftens personalhåndbok : Rett og plikt i arbeidsforhold. 7. utg. (Anm. av Kari Bergeius Andersen) Kan lastes ned

Bind 3 (2008)

Artikler:

Carlstedt, Cecilie: Fleksibilitet i arbeidsforhold : Arbeidsgivers instruksjons- og endringsadgang i etablerte arbeidsforhold Kan lastes ned

Engen, Martin: Arbeidsavtalens stilling i offentlig gjeldsforhandling og konkurs Kan lastes ned

van der Lagen, Victoria: Rusmiddeltesting i arbeidsforhold - arbeidsgivers adgang og skranker Kan lastes ned

Veen, Sølvi: Illojal rekruttering Kan lastes ned

Rettspraksis-kommentarer:

Owe, Stein: Frist for krav etter aml. § 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kan lastes ned

Bind 4 (2009-2010)

Artikler:

Evju, Stein: Almengjøring på norsk Kan lastes ned

Hjort, Kristin Slørdahl: Internasjonalt preseptoriske regler i arbeidsretten : En rettskildemessig analyse Kan lastes ned

Jetlund, Martin: Arbeidstakernes tilhørighet ved overdragelse av del av virksomhet Kan lastes ned

Lindbekk, Oddvar: Etterbetaling og passivitet i tariffretten Kan lastes ned

Kommentarer:

Borchgrevink, Mette: Arbeidstakeres personvern - EMK og nye e-postregler Kan lastes ned

Bind 5 (2010-2011)

Artikler:

Evju, Stein: Implementing EU Law on Services: National Diversity and the Human Rights Dilemma Kan lastes ned

----- : Plassoppsigelse og fagforeningsbegrep: Arbeidsretten på nye stier? Kan lastes ned

Heuvel, Andreas van den: Bemanningsdirektivet :EF-direktivet om arbeidsleie, fremvekst, regler og konsekvenser for nasjonal rett Kan lastes ned

Aas, Tonje Forså: Forholdet mellom avtalerett og arbeidsrett ved inngåelse og opphør av arbeidsavtaler - utvalgte problemstillinger Kan lastes ned

Kommentarer:

Alsos, Kristin: Tvungen lønnsnemnd - finnes det alternativer? Kan lastes ned

Bind 6 (2011-2012)

Evju, Stein, og Joakim Augeli Karlsen: Tarifflike vilkår som EØS-rettslig restriksjon : ILO-konvensjon nr. 94 og tjenestefriheten i EU/EØS Kan lastes ned

Evju, Stein: «Almengjøring» uten almen gyldighet ‒ men legio problemer Kan lastes ned

Evju, Stein: Midlertidighet og oppsigelighet : En studie i retts­kilder og rettskildebruk Kan lastes ned

Hotvedt, Marianne Jenum: Utvikling eller brudd? : Når diskri­mineringsvern møter arbeidstakervern Kan lastes ned

Ulseth, Terese Smith: Hva er så spesielt med tariffavtaler? : Om tolkning av tariffavtaler, særlig om klarhetskravet Kan lastes ned

Valeberg, Erik Teigen: Rettsvalgs- og jurisdiksjonsspørsmål ved internasjonale arbeidskonflikter Kan lastes ned

LITTERATUR

Ulrichsen, Christine Lie, Anm. av Mette Borchgrevink: Om avgrensning av arbeidsgivers styringsrett på grunn av arbeidstakers personvern (2011) Kan lastes ned

Bind 7 (2012- )

Bjerke, Jorun, Resignasjonsplikt i tariffretten Kan lastes ned

Evju, Stein, Fusjon og tariffavtaler Kan lastes ned


Kontakt oss


Kontaktinformasjon


Norsk Arbeidsrettslig Forening
v/Arbeidsdepartementet - Ragnhild Nordaas

Postboks 8019 Dep
0030 OsloE-post: narf@arbeidsretten.no

Utviklet av Imaker as