Bli medlem i NARF dag!
Norsk Arbeidsrettslig Forening

Om Norsk Arbeidsrettslig Forening


Norsk Arbeidsrettslig Forening - NARF - er et forum for faglig diskusjon og kunnskapsutvikling. Foreningen er åpen for enhver som har interesse for arbeidsrettslige spørsmål, både jurister og andre. NARF er lokalisert i Oslo og har hovedtyngden av sine medlemmer i Østlandsområdet, men med omkring 600 medlemmer totalt (2011) er foreningen representert også i mange andre deler av landet. Foreningens møtevirksomhet er likevel konsentrert til Oslo-området. Et viktig kjennetegn ved NARF er at foreningen er uavhengig og upolitisk. Foreningen skal ikke ta standpunkt til eller treffe vedtak om arbeidsrettslige og rettspolitiske spørsmål. Synspunkter kan brytes i diskusjonene i foreningens møter, men foreningen tar ikke selv noen stilling til diskusjonsspørsmål. Foreningen har medlemmer både fra forvaltning og privat virksomhet og fra såvel arbeidstakerorganisasjoner som arbeidsgiverorganisasjoner.

Vedtekter, administrasjon og medlemskap

Norsk Arbeidsrettslig Forenings vedtekter er enkle og kortfattede. De gir bestemmelser om foreningen, dens formål og dens administrasjon. Vedtektene finner i menyen til høyre på denne siden..

Foreningen ledes av et styre på syv medlemmer, som representerer ulike deler av arbeidslivet og forskjellige typer arbeidsrettslig virksomhet. De daglige, administrative funksjonene har siden foreningen ble stiftet blitt tatt hånd om ved Det juridiske fakultet i Oslo eller i Arbeidsretten. De ivaretas nå av Arbeidsrettsgruppen ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Kontaktinformasjon finner du nedenfor på denne siden, og tilsvarende på andre sider.

Opplysninger om medlemskap og innmeldelse finner du på siden Bli medlem (lenke i menyen til venstre på denne siden).

Foreningens virksomhet

Norsk Arbeidsrettslig Forenings formål er først og fremst å være et forum for faglig diskusjon av arbeidsrettslige spørsmål. Fra starten av er det derfor møtevirksomheten som har vært kjernen i foreningens faglige engasjement. Møteformen varierer, med kveldsmøter som utgangspunktet og det opprinnelig. Fra 1984 har NARF også arrangert det som kalles «Møteserien», som løper hvert semester med tre ‒ fire møter på ettermiddagstid en gang per måned. Møteserien har blitt et etablert element i det arbeidsrettslige fagmiljøet, og møtene har gjennomgående meget god oppslutning. Fordi møtene holdes såvidt hyppig, gir Møteserien god anledning til å ta opp aktuelle og viktige arbeidsrettslige spørsmål til diskusjon forholdsvis raskt, som for eksempel ny utvikling i lovgivning eller rettspraksis.

Siden starten i 1981 har foreningen holdt mer enn 250 kveldsmøter og møter i Møteserien med såvel norske som utenlandske foredragsholdere. Mange av innledningsforedragene har vært utgangspunkt for senere tidsskriftartikler og andre bidrag til den felles faglitteraturen.

Du finner oversikter over tidligere møter og foredragsholdere på siden Møter. Kommende møter finner du i Kalenderen i menyentil høyre på denne siden.

Norsk Arbeidsrettslig Forening utgir dessuten en skriftserie, Arbeidsrett og arbeidsliv. Skriftserien ble startet i 2003 og er hittil utkommet med fem bind. Arbeidsrett og arbeidsliv har som formål å være en publiseringskanal for kvalitetssikrede bidrag til faglitteraturen, først og fremst som et supplement til de ordinære tidsskriftene og som et forum for litt større arbeider. Du finner mer om skriftserien og de arbeidene som er utkommet, på siden for Arbeidsrett og arbeidsliv.

NARFs virksomhet er konsentrert på nasjonalt plan, men foreningen deltar også internasjonalt i ulike sammenhenger. Formålet er det samme som på hjemlig plan, å utvikle faglig kunnskap og forståelse. Med en økende internasjonalisering av retten, også av arbeidsretten, er dette en viktig dimensjon. NARF har gjennom mange år et samarbeid med arbeidsrettsforeningene i de andre nordiske landene. Det har blant annet har resultert i flere nordiske arbeidsrettslige møter. NARF stod som arrangør av Det annet nordiske arbeidsrettslige møte i mai 2005, i Oslo.

Norsk Arbeidsrettslig Forening er dessuten siden 1981 tilsluttet the International Society for Labour and Social Security Law, som er en verdensomspennende forening for faglig kontakt og kunnskapsutveksling på fagområdet. Se mer om dette under Internasjonalt

Historikk

Norsk Arbeidsrettslig Forening ble stiftet 11. mai 1981. Stiftelsesmøtet ble holdt i Universitetets Gamle Festsal i Oslo. Bak stiftelsen lå det en lang prosess.

Idéen var forsåvidt ikke ny. Visstnok var det gjort forsøk tidligere på å danne en forening, men uten resultat. Høsten 1979 ble det tatt et initiativ (av Stein Evju) som var det første skritt på veien til stiftelsen av NARF. Evju kontaktet lederne av LOs og N.A.F.s juridiske kontorer, Steinar Halvorsen og Arne Jacobsen. I diskusjon og møter med disse våren 1980 der også Henning Jakhelln delvis deltok, ble det enighet om å holde et møte i høstsemesteret for potensielt interesserte. Tidlig samme høst kom en henvendelse fra the International Society for Labour and Social Security Law ved professor Tore Sigeman, Uppsala, via professor Asbjørn Kjønstad (på det tidspunkt fagansvarlig for arbeidsrett ved Det juridiske fakultet). Det ledet til et felles møte der Sigeman redegjorde for den internasjonale foreningen og dens ønske om at det ble etablert en forening i Norge, og Evju redegjorde for de foreløpige tankene man hadde gjort seg på norsk side. I møtet ble det utpekt et «interimsstyre» som skulle arbeide videre mot en foreningsdannelse. Brynjulf Bull tok på seg oppgaven som formann; interimsstyret bestod forøvrig av Knut Bartnes (da generalsekretær i AF), Evju, Halvorsen og Jacobsen. I det videre arbeidet spilte dessuten Tor Mehl en uvurderlig rolle som sekretær og «budbringer», ikke minst fordi Evju ble satt ut av spill med ryggproblemer i en lengre periode.

Da grunntrekkene var på plass, ble det invitert til et «forberedende møte» i Universitetets Gamle Festsal 27. januar 1981, for å finne ut av om det var interesse for å etablere en arbeidsrettslig forening. Brynjulf Bull foredro over emnet «Arbeidsrettens plass i rettssystemet», og Evju redegjorde for vedtektsforslag og øvrige formelle og praktiske sider ved en foreningsdannelse. Det var bred, positiv oppslutning om å danne en forening, og interimsstyret arbeidet videre med det som siktemål.

Stiftelsesmøtet ble, som nevnt, holdt 11. mai 1981 i Universitetets Gamle Festsal. Asbjørn Kjønstad var dirigent. Vedtekter og kontingentsatser ble fastsatt, og et styre ble valgt. Etter den formelle delen av møtet holdt Evju foredrag over temaet «Retten til streik. Norsk rett i internasjonal belysning».

Norsk Arbeidsrettslig Forenings første styre hadde følgende sammensetning:

Brynjulf Bull, formann
Stein Evju, viseformann
Knut Bartnes
Steinar Halvorsen
Arne Jacobsen
Ragnhild Nygaard
Øyvind Vidnes

En oversikt over styremedlemmer m.v. fra stiftelsen til idag finner du her.

I de første årene etter stiftelsen var møteformen utelukkende «medlemsmøter», det vil si kveldsmøter med start kl. 18.00 eller 19.00. Frem til 1988 ble det holdt to ‒ fire slike møter årlig. Styret fant imidlertid at møteformen hadde svakheter. Det var vanskelig å få et godt fremmøte med så sen møtestart, og med så spredte møter var det vanskelig å ta opp mer aktuelle temaer til diskusjon. Styret sluttet seg derfor til idéen om en «møteserie» på ettermiddagstid. Fra 1989 har bare foreningens årsmøter blitt avviklet som kveldsmøter (med start kl. 17.00).

NARFs Møteserie ble startet i 1984. Evju forberedte opplegg og emnevalg i samarbeid med en gruppe medlemmer, som i de første årene fungerte som en form for styringsgruppe og idébank. Det første møtet ble holdt 22. mars 1984, og i løpet av året ble det avviklet åtte møter. Åtte møter per år, fire i vårsemesteret og fire i høstsemesteret, har siden vært «normalplanen» for Møteserien, selv om det ikke har lyktes å holde det fulle antallet møter hvert år.

Mens «medlemsmøtene» har hatt en ambulerende tilværelse mellom ulike møtelokaler, har Møteserien hatt en større grad av relativ stabilitet. Det første året ble møteseriemøtene holdt i «Kattestallen», et lite lokale Det juridiske fakultet hadde en tid i bakgården til Biblioteksbygningen. Etter at Evju gikk til Arbeidsretten, fikk Møteserien husvære i Riksmeglingsmannens lokaler, først i Nedre Vollgate 10, fra 1993 i Grensen 3, der møtene fortsatt holdes.

Du finner oversikter over samtlige møter, emner og foredragsholdere på vår møteside.

Kontakt oss


Kontaktinformasjon


Norsk Arbeidsrettslig Forening
v/Arbeidsdepartementet - Ragnhild Nordaas

Postboks 8019 Dep
0030 OsloE-post: narf@arbeidsretten.no

Utviklet av Imaker as